Мини паметна машина за означување на ласер со влакна