Тип на под, машина за обележување на ласер со целосна затворена влакна